Likabehandlingsplan

Föräldrakooperativet Lövets Likabehandlingsplan

Inledning

Lövets målsättning är att möta barnen på ett respektfullt sätt, varje barn ska trivas, känna sig trygg och uppskattat, våga synas och höras, vilket vi hoppas ger en god självkänsla och framtidstro. Vår uppgift är att se till att alla barn mår bra, att de får bekräftelse och vågar synas och höras. Förskolans uppdrag är att skapa goda relationer mellan hem, förskola och samhälle och vi måste verka för ett bra samarbete. Under barnets vistelsetid på förskolan önskar vi skapa en god social miljö och en vilja och en lust att lära. Vi önskar att varje barn får utvecklas, känna kunnandets glädje och få uppleva den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.                                       (Lpfö98 rev 2010)

Vision                                                                                                                                                          Förskolan ska vara en plats där alla känner sig trygga. Alla vuxna som möter barnen under dagen, både föräldrar och personal ska tillsammans sträva efter att vara goda förebilder och hjälpa barnen på bästa sätt.

Främja barns rättigheter                                                                                                                      Alla barn ska mötas med respekt * Alla barn ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och kunskaper  * Alla ska känna att de är en del av gemenskapen på Lövet * Vi ska sträva efter en tillåtande miljö där misstag accepteras * Vi ser olikheter som en tillgång * Alla barn ska känna sig behövda och uppskattade för dem de är och vad de har med sig i sitt bagage * Vi ska alltid respektera barnens integritet * Barnen är centrum för vår verksamhet * Uppmuntra barnen att uttrycka sina åsikter, ett nej ska respekteras * Att alla på förskolan aktivt lyssnar på barnen * Alla barn ska få vara aktiva och delaktiga i verksamheten * Alla har något vi kan lära av varandra – ingen är bäst på allt – alla behövs

Förebygga och förhindra trakasserier                                                                                        Alla vuxna i arbetslaget föregår med gott exempel och strävar efter en god stämning i huset * Vi använder trevligt språk till varandra * Vi vill uppmuntra barnen att vara uppmärksamma på varandra, visa att man bryr sig om varandra * Få barnen att se fördelen i att samarbeta * Uppmuntra empatiska uttryck mellan barnen * Observera och vara lyhörda för ev trakasserier eller kränkningar * Omedelbart agera om något barn behöver stöd * Respektera varandra – man behöver inte vara bästisar * Respektera barnens åsikter och personliga gränser, utan att det påverkar något annat barn negativt * God kontinuerlig kontakt med barnens föräldrar * I tema och daglig verksamhet lyfter vi fram mångfalden som något positivt * Förskolan har en uppdaterad handlingsplan för kränkande särbehandling * Personal på förskolan är medveten om hur den egna kulturen (kö, klass, språk, religion, etnicitet) påverkar ens pedagogiska arbete och agerande * Stärka barnens självkänsla – hitta situationer barnen känner igen och klarar av * Erbjuda barnen olika språk att uttrycka sig igenom såsom musik, drama, lek, sagor och skapande * Läsa och berätta sagor med olika dilemma, tex utifrån ”empatikort” och ”Snick och Snack” * Ha små barngrupper för att lättare kunna uppmärksamma varje barn och tillfälle * Vara uppmärksam på platser inne och ute där det ev kan förekomma trakasserier * Gyllene regeln: Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig

Göra barn och föräldrar delaktiga                                                                                                  Aktivt och ständigt arbeta för att göra barnen medvetna om positiva relationer * Göra barnen delaktiga i reglerna * Alla inblandade får god information om händelser, åsikter och känslor * Delge föräldrarna på ett tidigt stadium om vad som föregår med deras barn * Alltid ta föräldrarnas oro eller funderingar på största allvar * Dramatisera, leka och reflektera över olika dilemman situationer * Alltid ta upp trivsel och trygghet på våra föräldrasamtal * På föräldrapass, utställningar, föräldrabrev,  föräldrasamtal och föräldramöte göra vårdnadshavarna delaktiga

Förankring av planen                                                                                                                            Lövets policy för kränkande särbehandling gäller och ska följas * Vid misstanke eller upptäckt att något barn eller vuxen far illa följer vi Lövets handlingsplan för kränkande särbehandling * Genom att fortlöpande diskutera och revidera likabehandlingsplanen, policy och handlingsplan * genom att arbetslaget har aktiva och återkommande diskussioner på våra planeringsmöten * Varje barngrupp har som mål att ingen ska trakasseras * genom att påvisa att olikheter är positivt, vi främjar mångfalden * Utbildning av personalen * Engagera föräldrarna under föräldrapass, föräldramöte och styrelsemöte * Hålla värdegrundsboken aktuell, liksom annat material från Skolverket

Ansvar                                                                                                                                                              Alla barn är allas ansvar * Vi delger varandra i personalgruppen så fort vi anar att något barn mår dåligt eller utsätts för någon form av trakasserier * Alla  vuxna som rör sig på förskolan har ett ansvar att vara goda förebilder och hjälpa barn som behöver stöd * Ytterst ansvarig är förskolans förskolechef