Likabehandlingsplan

Styrdokument

Skollagen kräver en plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagen kräver en likabehandlingsplan. Planerna har vi skrivit ihop i detta dokument.

Diskrimineringslagen 2008:567

Lagens mål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Skollagen 2010:800 (6 kap) Åtgärder mot kränkande behandling

Bestämmelserna i detta kapitel handlar om att motverka kränkande behandling av barn. En pedagog som får kännedom om att ett barn har blivit utsatt för kränkande behandling på förskolan är skyldig att anmäla detta till rektor (Skollagen 6 kap 10§).

Vi tittar och följer även FN:s barnkonvention och Läroplan för förskolans mål i vårt likabehandlingsarbete

FN: s Barnkonvention

Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Konventionen bygger på perspektivet att barns bästa alltid skall komma i främsta rummet. Den talar om rätten till liv och utveckling, om barns rätt till inflytande och att få göra sin röst hörd.

Läroplanen för förskolan – Lpfö 18

Förskolan vilar på demokratins grund. Tiden på förskolan ska präglas av och ge utbildning om respekt för de mänskliga rättigheterna och barnen ska erfara de demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Alla som arbetar på förskolan ska arbeta för människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män. Inget barn ska bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridandet identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning hos barnet eller någon som barnet har anknytning till.

Vision

Förskolan ska vara en plats där alla barn, vårdnadshavare samt personal känner sig trygga.

Alla vuxna som möter barnen här under dagen, både vårdnadshavare och personal ska tillsammans sträva efter att vara goda förebilder och hjälpa barnen att utvecklas på bästa sätt.

 

Definition av begreppen

Diskriminering

Det är ett övergripande begrepp när någon eller några behandlas kränkande utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och ålder.

Trakasserier

En aktiv och återkommande handling som gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Det har ett samband med de sju diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

När någons uppträde kränker någons värdighet utan att det är diskriminerande. Kan t.ex. ske vid mobbing.

Befogade tillsägelser

En befogad verbal tillrättavisning får användas för att upprätthålla en god miljö utan att man kränker barnet.

 

Kartläggning

Kön

Vår ambition är att möta varje barn utifrån sin unika identitet oavsett kön.

Etnisk tillhörighet

Vi visar nyfikenhet, intresse och försöker möta och lyfta barnens kultur och språk på ett positivt sätt i utbildningen.

Religion eller annan trosuppfattning

Vi lyfter ingen specifik religion men firar högtider och svenska traditioner utan religiöst perspektiv. När barnen visar nyfikenhet och ställer frågor bemöter vi det och visar att det finns olika sätt att tro, tänka och tycka.

Funktionshinder

Vi bemöter varje barn utifrån deras specifika behov och gör anpassningar för att deras vardag ska fungera så bra som möjligt. Vi lyfter varandras olika förutsättningar samtidigt som vi visar att vi alla ändå har lika värde.

Sexuell läggning

Vi bemöter alla lika och visar på att det finns olika sätt att vara och leva.

Könsöverskridande

Vi bemöter alla lika och visar på att det finns olika sätt att vara och leva. Vi begränsar inte barnen utifrån kön i deras identitetsskapande.

Ålder

Vi begränsar inte barnen utifrån ålder men bemöter dem utifrån deras mognad och behov. Vi ser det som en fördel och berikande att vi har ett brett åldersspann bland personalen.

Var och när finns störst risk att detta sker

Ute på gården, framförallt i utkanterna samt när vi är få personal ute. I stressade situationer, exempelvis när många i personalen är frånvarande eller om vi har vikarier som inte känner barnen så väl.

 

Nuläget

Vi försöker ligga steget före, stärka de barn som behöver det och ha en öppen dialog med föräldrarna. Vi arbetar mycket förebyggande, bland annat med materialen Snick och Snack samt Kompisböckerna. Under året har vi sett att vissa kompisrelationer behöver stöd för att inte det ska gå vidare och bli kränkningar. Då har vi pedagoger delgett varandra så att vi alla ska vara uppmärksamma och bemöta barnen på samma sätt. Det är viktigt att det hela går fort så att det inte hinner bli något kränkande. Vid behov delger vi även berörda föräldrar. På våra månadsmöten har vi en stående punkt med barnstrategier där vi har möjlighet att ta upp sådant som vi tycker verkar oroväckande och göra en plan för hur vi ska bemöta det. Vi arbetar just nu med jämställdhet, för att vi som personal ska bli mer medvetna om vårt bemötande av barn och vårdnadshavare. Att verkligen erbjuda alla barn samma material och möjligheter.

Förankring av planen och förebyggande arbete 

Planen förankras hos barnen i vårt värdegrundsarbete, i konflikthantering och i vardagliga situationer. Den hålls levande genom diskussioner i barn- och personalgrupper och uppdateras en gång om året.

Åtgärdsplan vid akuta situationer

Se policy och handlingsplan mot mobbing, hot, våld, sexuella trakasserier och annan kränkande särbehandling i SAM-pärmen. Även dessa revideras årligen.

Dokumentation

Vid upprepade kränkningar mellan barn – barn, vuxen – barn och vuxen – vuxen ska pedagogerna dokumentera samt göra en lägesbeskrivning som omfattar både den som blivit utsatt och den som utövat kränkningen. I dokumentationen ska det framgå när och vad som inträffat, vilka åtgärder som vidtagits, vilka personer som informerats samt datum för uppföljning. Efter avslutad insats görs en utvärdering. Vid dokumentationen används ”Anmälan om kränkande behandling, samt genomförda åtgärder i samband med diskriminering och annan kränkande behandling” som sedan förvaras hos rektorn.

 

Information kring vår likabehandlingsplan

Vid inskolning som ny medlem tilldelas man planen.

Planen finns på förskolans hemsida.

Ny arbetande personal – fast anställning, vikarie eller elev får tilldelat sig likabehandlingsplanen vid introduktionssamtalet.

Planen förankras hos barnen i vårt ständiga pågående värdegrundsarbete.

På personalens månadsmöte finns en stående punkt om hur vi mår samt barnstrategier.

Utvärdering och uppföljning

Revidering och utvärdering av likabehandlingsplanen sker varje år i februari på vår verksamhetsutvecklingsdag.

Ytterst ansvarig för planen är

Maria Krona – rektor.