Målsättning

6

Lövets målsättning

Vår målsättning grundas på diskussioner  kring Värdegrundsbokens innehåll samt vår likabehandlingsplan. För att kombinera lärande och utveckling med omsorg har vi valt att arbeta på följande sätt:

Vi arbetar för att möta barnen på ett respektfullt sätt och försöker ta barnens perspektiv i den dagliga verksamheten, för att synliggöra barns rättigheter och även visa på skyldigheter. Varje barn ska trivas och känna sig trygg uppskattat, vilket ger barnet en god självkänsla.

Vi vuxna är medvetna om vår roll som förebilder och strävar efter att föregå med gott exempel. Vi tror på det kompetenta barnet. Erfarenheter, kunskaper och intresse som barnet har försöker vi ta tillvara och lyfta fram. Vi strävar mot att vara lyssnande pedagoger som ser alla barnen som individer och deras olikheter som en tillgång. Alla ges lika möjligheter till att föra sin talan och uttrycka sina åsikter. Vi poängterar även vikten av att lyssna till varandra.

Vi värderar ett gott samarbete med föräldrarna och försöker ta tillvara deras kompetenser och önskemål i verksamheten. Vi strävar efter att ha en god dialog med föräldrarna för att på detta sätt förebygga och lösa problem som kan uppstå i verksamheten.

Vi önskar förmedla en positiv samhällssyn. Detta gör vi genom att värna om vår närmiljö, knyta kontakter med till exempel skola, räddningstjänst och använda oss av våra lokala färdmedel så som buss och tåg. Vi poängterar också vikten av ett trevligt bemötande av människor vi möter i samhället. Vi ger dagligen barnen möjligheter till utvecklande möten och lärandesituationer. Här får barnen möjlighet att utveckla sin sociala kompetens genom att inse vikten av att visa hänsyn, kompromissa och hjälpa varandra.

Vi vill ge barnen ett rikt språk och möjlighet att uttrycka sig genom skapande, sång och musik, bild och form, drama, rörelse, litteratur m.m. Språk och matematik arbetar vi medvetet med såväl i vardagen som i planerade aktiviteter. Vårt mål är att omge barnen med ett rikt och nyanserat språk så att vi ger barnen de bästa förutsättningar att kunna formulera sina tankar, önskningar och behov. Vi vill också ge barnen en positiv upplevelse av matematikens grunder både i  teori och praktik, i den fria leken såväl som i planerade aktiviteter. Vi erbjuder barnen olika tekniker i vardagliga sammanhang och utmanar dem även med nya material. Vi låter barnen prova och erfara olika experiment under sina år hos oss. Vi pedagoger ser oss som barnens medforskare. Vi vill tillsammans med barnen bygga förståelse för omvärlden genom att undersöka och utforska den. Vårt mål är att synliggöra och problematisera kring skeenden i barnens vardag. Genom diskussion och reflektion kring det vi upptäckt får barnen möjlighet att ta andras perspektiv.

Vi erbjuder flickor och pojkar samma utbud av material och aktiviteter. Vi strävar också efter att varje barn ska få baskunskaper om natur och miljö genom våra utomhusaktiviteter och regelbundna besök i naturen för att uppleva dess skiftningar.
Vi värnar om våra traditioner genom att fira högtider, sjunga sånger, leka lekar och läsa ur vår sagoskatt. Vi lyfter fram olika kulturer bl.a. genom språk, mat, traditioner och bilder.

Vi arbetar med olika tema varje termin där processen är viktigare än målet. Vi avslutar varje termin med utställning, teater eller sångföreställning för föräldrar och syskon.
Vi reflekterar över våra nya erfarenheter och kunskaper för att kunna hålla god kvalitet i verksamheten som vi i förlängningen vet gynnar både omsorg och utveckling för varje enskilt barn.

Vår barndokumentation sker bl.a. i form av portfolio som visar på barnets eget lärande och utveckling. Vi arbetar med dokumentation i varje grupp som visar på det aktuella temat där även barnen är med och reflekterar.

Hela arbetslaget arbetar med gemensamt kvalitetsarbete utifrån läroplansmålen.
Vi erbjuder utvecklingssamtal 2 gånger/år.